Home » Karthik Ghattamaneni,news,nikhil,pressnotes » Nikhil new film with Karthik Ghattamaneni

Nikhil new film with Karthik Ghattamaneni

Cinematographer Karthik Ghattamaneni debuting as director with Nikhil new film .

Press note :

Hyderabad ,

05/02/2014